Koostejooniste lugemine, detailiseerimine. Tööjoonis

Antud teemas jätkame eelmist teemat koostejooniste lugemisest. Põhjalikumalt on vaatluse all detailide tööjoonised ja nõuded tööjooniste valmistamisel. Tehtud eskiisi järgi detaili tööjoonise valmistamine.

Materjali omandamiseks veel kord läbi lugeda kursuse sissejuhatavas osas üleslaetud materjalist "INSENERIGRAAFIKA II" peatükist 12. Tööjoonised alapeatükid  12.1. Detaili tööjoonised   (lk 67 ... 70) ja 12.3.Näiteid keerukamate keermete ja ribidega detailide kohta (lk 72 ... 73) ning peatükk 18. Termilise töötlemise nõuded joonisel ( lk 120 ...125). 

Samuti õpikust J. Riives, K. Tihase 1983. Joonestamine, Tallinn: Valgus lk 379 ... 395.

Vt ka väljavõtteid nimetatud teemadel õpikust J.Särak "INSENERIGRAAFIKA".

Korrata ja veel kord läbi vaadata järgmised peatükid:  10. Materjalide tähistamine. Tähistusnäited (lk 58 ... 61); 11. Pinnakaredused. Pinnakareduse märkimine joonisele (lk 62 ... 66); 12. Tööjoonised (Kõik alapeatükid) (lk 67 ... 73).

Auditooriumis teha:

  1. Harjutusülesandena õppejõu poolt antud detaili joonisel CAD01.03 teha joonise tehnilistes tingimustes nõuetekohane märge detaili termilise töötlemise kohta.
  2. Joonise lugemine -- teha eskiis joonisel CAD34.00 Tõmmits märgitud detailist (õppejõu juhendamisel).  Eskiis valmistada formaadil A4.

Teha kodune graafiline töö nr 9 (TJ08....01)  Koostejoonise lugemisel valmistatud põhidetaili eskiisi järgi, mis on õppejõu poolt kontrollitud,  valmistada detaili tööjoonis -- ülesanne vastavalt õppejõu poolt antud variandile ja koostejoonisel märgitud detailile.

Tööjoonis esitada 16 õppenädalal paberkandjal formaatidel A4 või A3.

Lisamaterjal teema nr. 15 kohta:

  1. Lisatud on esitlused PowerPoint failidena:  
  • "Jooniste vormistamine KOKKUVÕTE" -  see on kokkuvõte jooniste vormistamisel läbitud teemadest, tööjooniste vormistamise osas aga on toodud näited kõikide nõuetega tööjooniste vormistamisele. Lisatud on ka harjutusülesandeid, mida võib soovi korral lahendada.
Last modified: Sunday, 20 August 2017, 1:24 PM