Koostejoonise lugemine, detailiseerimine. Keevisjoonised & nende tähised

Antud teemas teeme ülevaate koostejooniste lugemisest, toodud on näited koostejoonistest ja nende detailiseerimisest.

Teeme ka lühikese ülevaate keevisjoonistest, keevisõmbluste tüüpidest ja nende tähistest, keevisõmbluste tähiste märkimine joonistele.

Materjali omandamiseks läbi lugeda kursuse sissejuhatavas osas üleslaetud materjalist "INSENERIGRAAFIKA II" peatükist 20. Koostejoonis alapeatükid alates 20.3 (Koostejoonise lugemine ja detailiseerimine )  kuni  20.7 (Ventiili klappide kinnitus- ja spindlite tihendusvariandid) (lk 152 ... 171) ning peatükk 21.Keevisliited (kõik alapeatükid) (lk 172 ... 181).

Samuti õpikust J. Riives, K. Tihase 1983. Joonestamine, Tallinn: Valgus lk 378 ... 395.

Vt ka väljavõtteid nimetatud teemadel õpikust J.Särak "INSENERIGRAAFIKA".

Korrata ja veel kord läbi vaadata järgmised peatükid:  8. Eskiis. Eskiisimise järjekord (lk 42 ... 45); 10. Materjalide tähistamine. Tähistusnäited (lk 58 ... 61); 11. Pinnakaredused. Pinnakareduse märkimine joonisele (lk 62 ... 66); 12. Tööjoonised (Kõik alapeatükid) (lk 67 ... 73).

Auditooriumis teha koostejoonise lugemise harjutusülesandena eskiis õppejõu poolt koostejoonisel CAD40.00 Reguleeritav tugi märgitud detailist (õppejõu juhendamisel).  Eskiis valmistada formaadil A4.

Teha koduse graafilise töö nr 8 (TJ08....03  ja TJ08....05)  kolme viimase detaili eskiisid -- ülesanne vastavalt õppejõu poolt antud variandile ja koostejoonisel märgitud detailidele.

Kolme viimase detaili eskiisid esitada 15 õppenädalal paberkandjal formaatidel A4 või A3.

Lisamaterjal teema nr. 14 kohta:

  1. Lisatud on esitlused PowerPoint failidena:  
  • "Koostejoonis_1" -  koost, selle joonis ja tükitabel; koostejoonisel kasutatavad lihtsustused; koostejoonise lugemine.;
  • "Koostejoonise lugemine_2"  - koostejoonise lugemise näide - koostus oleva ühe detaili joonise tegemine.
Last modified: Sunday, 20 August 2017, 2:19 PM