Keermed, keermete tähistamine. Koostejoonis, poltliide

Keermetest teeme siin ülevaate keermete kasutamisest ja üldandmed keermete kohta. Kruvijoon ja kuidas keere tekib. Keermete liigid ja keerme profiil. Keermete kujutamine joonisel ja keermete tähistamine. Keermestatud detaili mõõtmine ja keerme tüübi ning mõõtme määramine.

Koostejoonis, mis see on ja kuidas koostejoonis vormistatakse, nõuded koostejoonise vormistamiseks, tükitabel. Poltliide ja selle kujutamine joonisel.

Materjali omandamiseks läbi lugeda kursuse sissejuhatavas osas üleslaetud materjalist "INSENERIGRAAFIKA I" järgmised peatükid: 9. Keermed. Keermete kujutamine (Kõik alapeatükid) (lk 46 ... 57); 10. Materjalide tähistamine. Tähistusnäited (lk 58 ... 61); 11. Pinnakaredused. Pinnakareduse märkimine joonisele (lk 62 ... 66); 12. Tööjoonised (Kõik alapeatükid) (lk 67 ... 73); 13. Keermesliited (lk 74 ... 86).

Samuti õpikust J. Riives, K. Tihase 1983. Joonestamine, Tallinn: Valgus lk 250 ... 302; 316 ... 319  ja 356 ... 366.

Vt ka väljavõtteid nimetatud teemadel õpikust J.Särak "INSENERIGRAAFIKA".

Teha kodune graafiline töö nr 6 (TJ06.00) -- ülesanne vastavalt õppejõu poolt antud variandile.
Töö esitada paberkandjal formaat A4 ja tükitabel formaadil A4.

Lisamaterjal teema nr. 12 kohta:

  1. Lisatud on esitlused PowerPoint failidena:  
  • "Keermed I" - kruvijoon, keerme tüübid, keerme elemendid vardal;
  • "Keere avas" ja "Keermed II" - sisekeermete kujutamine joonisel, keermete tähistamine;
  • "Keermesliited" - polt-, tikkpolt- ja kruviliite saamine ja kujutamine;
  • "Koostejoonis_1" - koost, selle joonis ja tükitabel; koostejoonisel kasutatavad lihtsustused; koostejoonise lugemine.

  2. Tabelid: a) Materjalide tähistamine. Tähistusnäited. b) Keermete tabelid.

Auditoorne ülesanne: Õppejõu poolt antud keermestatud detailil määrata keerme tüüp, keerme mõõtmed ja selle tähistamine joonisel.

Last modified: Wednesday, 22 November 2017, 12:45 PM