Aine nimetus: KUJUTAV GEOMEETRIA
Aine kood: RKE0111
Ainepunkte: 3,0 ECAP
Õppejõud: Rein Kalep, lektor

Maht tundides: 52, sh auditoorne töö 24 tundi (loengud 8 tundi ja praktikumid 16 tundi), iseseisev töö 28 tundi. Loengutest ja praktikumidest osavõtu võib asendada iseseisva tööga.

Eeldusained: ei ole

Nõuded arvutile: Loenguslaidide (swf) vaatamiseks on vajalik Flash Playeri olemasolu. Vajadusel saab selle arvutisse tõmmata siit: http://www.adobe.com/downloads/
Abimaterjalide jaoks on vajalik arvutis MS Office Word 2007 või hilisem.
PDF failide lugemiseks on vajalik tarkvara, mille saab tõmmata nt siit: http://get.adobe.com/reader/

Aine üldeesmärk
Kursuse eesmärgiks on:
1. ruumilise mõtlemise arendamine,
2. teoreetiliste aluste andmine jooniste valmistamiseks ja lugemiseks.

Õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
1. Tunneb jooniste vormistamist ja kujutamisvõtteid.
2. Oskab määrata tasapindade ja sirgete asendeid ruumis, nende loomulikku kuju ja suurust.
3. Oskab joonestada mitmesuguste lõigatud kehade projektsioone, nende aksonomeetrilisi kujutisi ja konstrueerida kehade pinnalaotusi.
4. Oskab konstrueerida erinevate kehade lõikeid.
5. Oskab lahendada erinevate kehade lõikumisülesandeid (hulktahk—hulktahk, hulktahk—pöördkeha), joonestada nende projektsioone ja aksonomeetrilisi kujutisi.
6. Oskab rakendada erinevaid kujutamisvõtteid (vaated, lõiked, ristlõiked) jooniste valmistamisel.

Õppetöö korraldus
Loenguid on 8 nädalat, paralleelselt toimuvad harjutustunnid, mis jätkuvad 9-15 nädalal. Loengutest ja praktikumidest osavõtu võib asendada iseseisva tööga.
Kokkuvõtted toimuvad 16. nädalal. Selleks ajaks peavad kõik graafilised tööd olema esitatud 100% ja hinnatud positiivselt. Järelevastamise ja tööde esitamise võimalus on plaanilistes konsultatsioonides. Eksam toimub vastavalt eksamigraafikule.

Iseseisva töö kirjeldus ja kontroll
Kodused ja auditoorsed graafilised tööd individuaalvariantidena tuleb teha käsitsi vastavalt tööde loetelule. Tööd tuleb esitada nädala jooksul.
Tööde kontrolli ja küsimused tööde kohta esitab õppejõud individuaalse tagasisidena.

Hindamise alused
1) Üliõpilane peab omama kõiki oskusi, millised on toodud õpiväljundites.
2) Harjutusülesannete ja graafiliste tööde komplekt peab olema esitatud hiljemalt 16. õppenädalaks ja hinnatud positiivselt.
3) Auditoorne kontrolltöö, mis toimub 15. õppenädalal, peab olema sooritatud positiivselt.
3) Ainekursus lõpeb eksamiga, mis koosneb kirjalikust teadmiste kontrollist graafiliste ülesannete lahendamise teel loengutes ja praktikumi tundides läbivõetud materjali ulatuses.
4) Lõpphinde moodustab: harjutusülesanded, graafilised tööd ja auditoorne kontrolltöö - 33%; kirjalik eksam - 67%.

Õppematerjalid
1. Lubi, H., Särak, J. (2006). Kujutav geomeetria. Harjutusülesanded I. Tallinn: Tallinna Tehnikakõrgkool.
2. Riives, J., Teaste, A., Mägi, R. (1996). Tehniline joonis. Tallinn: Valgus.
3. Rünk, O., Paluver, N. (1986, 1977, 1969). Kujutav geomeetria. Tlallinn: Valgus.
4. Särak, J. (2008). Kujutav geomeetria. Õppematerjal. Tallinn: Tallinna Tehnikakõrgkool.
5. Särak, J. (2007). Insenerigraafika konspekt I. Tallinn: Tallinna Tehnikakõrgkool.
6. Technical drawings. Vol. I Technical drawings in general. ISO Standards Handbook, 4th (ISO standard, kohapeal vaatamiseks reaalainete keskuses)
7. Ed. 2002. Geneve: International Organization for Standardization. (ISO standard, kohapeal vaatamiseks reaalainete keskuses)

Last modified: Monday, 4 September 2017, 9:21 AM