Topic Name Description
File Ainekava (RKE 100)

Insenerigraafika kursuse programm (RKE 100), mis sisaldab ka harjutusülesannete ja kohustuslike graafiliste tööde loetelu

File "Kujutav Geomeetria" (õppematerjal). J. E. Särak.
"Kujutav Geomeetria" (õppematerjal).J. E. Särak.
File PowerPoint materjalid (kogu kujutava geomeetria kursus) (autor R.Kalep.)

Siin on kogu kujutava  geomeetria kursus  PowerPoint slaididena AT, ME, RA, TT ja LI erialadele (Autor R.Kalep, täiendanud J. Särak).

Folder "INSENERIGRAAFIKA" (õppematerjal) J. Särak

Sisaldab INSENERIGRAAFIKA I ja INSENERIGRAAFIKA II.

Siin on kogu INSENERIGRAAFIKA kursus alates Jooniste vormistamisest kuni Ehitusjoonisteni (k.a kujutised, ...tööjoonised, ...koostejoonised, ...keevisjoonised, skeemid jne).

File Portfoolio tiitelleht

Tiitellehel saab teha vajalikke muudatusi (õppeaasta arv), siin täita ja välja trükkida; lisada tuleb oma nimi, instituudi nimetus, rühma tähis ja õppejõu nimi.

File H. Lubi, J. Särak "Kujutav geomeetria. Harjutusülesanded I"

Siin on harjutusülesanded koduseks lahendamiseks teemade kinnistamisel.

Ülesanded saab alla laadida, välja trükkida ja lahendada väljatrükil.

Kohustuslikuks esitamiseks on ülesanded nr nr 1; 2; 3; 4; 5; 13 ja 43.

Topic 1 File Sissejuhatus, jooniste vormistamine
File Punkt ja sirge. Koordinaadid. Ülesanded harjutamiseks

Kolmvaade. Punkti projekteerimine kolmele ekraanile. Sirge projekteerimine kolmele ekraanile. Sirge asendid ruumis

File Punkt ja sirge. Koordinaadid. Ülesanded harjutamiseks

Kolmvaade. Punkti projekteerimine kolmele ekraanile. Sirge projekteerimine kolmele ekraanile. Sirge asendid ruumis

File Portfoolio tiitelleht

Tiitelleht on kursuse üldosas üldise dokumendina ka Word'i formaadis, kus seda saab täita ja välja trükkida.

Topic 2 Page Teema Nr. 2 (Punkt, sirge ja tasapind) Kursuse materjal

Materjali omandamiseks lugeda läbi kursuse üldosas üleslaetud õppematerjalist J. Särak "Kujutav geomeetria" järgmised teemad: pt 2. Projektsioonide liigid ja elemendid (2.1. Tsentraalprojektsioon; 2.3. Ristprojektsioon); pt 3. Aksonomeetria (3.1.Ristaksonomeetria; 3.1.1. Ristisomeetria; 3.2. Kaldaksonomeetria; 3.2.1. Frontaalne kalddimeetria e. kabinetprojektsioon); pt 4.Punkti ja sirge projektsioonid (kõik alapunktid); pt 9. Tasapinna projektsioon ja jäljed (9.1. Tasapinna määramine); pt 10.Eriasendilised tasapinnad (10.1. Nivoopinnad; 10.2. Projekteerivad tasapinnad).

File Kolmvaade. Monge meetod. Punkt ja sirge.

Siin on nimetatud teemade kohta väljavõte õpikust "Kujutav Geomeetria).-

Folder Kolmvaade. Punkt. Sirge Tasapind

Siin on presentatsioonid Monge meetodi, punkti ja sirge kolmvaadete, tasapinna ja tasapinna eriasendite kohta.

Folder KODUSED harjutusülesanded 1 ja 2

Lahendada harjutusülesanded 1 ja 2 väljatrükitud ülesannete lehel (vt ülesanded kogumikst H. Lubi, J. Särak "Kujutav geomeetria. Harjutusülesanded I" või juurdelisatud failidel).

Esitamise TÄHTAEG: 3. õppenädal

Topic 3 Page Sirge. Sirge asendid ruumis, sirge pikkus

Teemas tutvustatakse sirge ja sirgete projektsioone vastavalt sirge asendist ruumis, siregete vastastikuseid asendeid, mõõtmisülesandeid - sirge pikkuse määramist eriunevatel meetoditel.

File Sirge, sirge asend ruumis . Sirge pikkuse leidmise meetodid

Siin on antud teemadel väljavõtted õpikust J. Särak "Kujutav geomeetria".

Folder Presentatsioonid -- sirge, sirge pikkuse leidmine ja asend ruumis

Esitatud on presentatsioonid, kus on näidatud sirge asendid ruumis, sirge pikkuse leidmine täisnurkse kolmnurga, sirkli-, lisaekraani  ning pööramise võttega ümber telje.. Samuti on näidatud sirgete omavahelised asendid (paralleelsed, lõikuvad ja kiivsed sirged).

Folder KODUSED harjutusülesanded 3, 4 ja 5

Lahendada harjutusülesanded 3, 4 ja 5 väljatrükitud ülesannete lehel (vt ülesanded kogumikst H. Lubi, J. Särak "Kujutav geomeetria. Harjutusülesanded I" või juurdelisatud failidel).

Esitamise TÄHTAEG: 4. õppenädal

Topic 4 Page Aksonomeetria. Rist- ja kaldaksonomeetria

Käesolevas teemas tutvustatakse nõudeid aksonomeetrilistele kujutistele ja aksonomeetriliste kujutiste saamise põhimõtet. Aksonomeetria liikidest on põhjalikuma vaatluse all ristisomeetria ja frontaalne kalddimeetria.

File Aksonomeetria. Ris- ja kaldaksonomeetria.

Siin on väljavõte õppematerjalist J. Särak "Kujutav geomeetria" järgmised teemad: pt 3. Aksonomeetria; 3.1 Ristaksonomeetria (3.1.1. Ristisomeetria); 3.2. Kaldaksonomeetria (3.2.1. Frontaalne kalddimeetria e kabinetprojektsioon)

File Tasapinna aksonomeetria
File Keha aksonomeetria
File KODUNE harjutusülesanne nr 13

Lahendada harjutusülesanne 13 väljatrükitud ülesannete lehel (vt ülesanded kogumikst H. Lubi, J. Särak "Kujutav geomeetria. Harjutusülesanded I" või juurdelisatud failil).

Esitamise TÄHTAEG: 5. õppenädal

Topic 5 Page Geomeetrilised kehad. Punkt tasapinnal ja keha pinnal

Käesolevas teemas tutvustatakse erinevaid geomeetrilisi kehi ja nende moodustumist: silinder, koonus, kera jne. Näidatakse, kuidas määrata punkti ja sirge asukoht üldasendilisel tasapinnal ja keha pinnal. 

Folder Geomeetrilised kehad. Punkt tasapinnal. Punkt keha pinnal

Siin on esitatud väljavõtted nimetatud teemadel õpikutest J.Särak "Kujutav geomeetria" ja J. Riives, K. Tihase  "Joonestamine".

File Punkt tasapinnal
File Punkt keha pinnal
File Punkt keha pinnal - NÄIDE
File Punkt keha pinnal, kehade lõikumine

Punkt keha pinnal on kasutatav kehade lõikumisülesannete lahendamisel.

Siin on näide prismade ja silindrite lõikumisest.

File Auditoorne harjutus "Punkt keha pinnal"

Siin on auditoorseks harjutamiseks ülesanne "Punkt keha Pinnal"

File Kodune harjutusülesanne nr 43

Lahendada harjutusülesanne 43 väljatrükitud ülesannete lehel (vt ülesanded kogumikst H. Lubi, J. Särak "Kujutav geomeetria. Harjutusülesanded I" või juurdelisatud failil).

Esitamise TÄHTAEG: 6. õppenädal

File KODUNE graafiline töö nr 1 (TJ01 variandid)

Siin on graafilise töö nr 1 (TJ01.00 Geomeetrilised kehad) lähteülesannete variandid. Lisatud on ka graafilise töö näide.

Üliõpilane lahendab graafilise töö õppejõu poolt antud variandi pliiatsitööna vatmanil formaat A3.

GRAAFILISE töö esitamise TÄHTAEG: 6. õppenädal

Topic 6 Page Kujutamisvõtted. Vaated. Kaksvaate järgi kolmvaade. Mõõtmed

Siin  käsitletakse peamisi kujutamisvõtteid -- põhivaateid. Kaksvaate järgi kolmvaate konstrueerimist ja joonisele mõõtmete paneku üldnõudeid.

File KUJUTISED. Põhivaated. Joonise mõõtmestamine (üldnõuded)

Siin on  toodud väljavõtted antud teemadel õpikust J. Särak "INSENERIGRAAFIKA".

Folder KUJUTISED - põhivaated. Mõõtmed joonistel. Kaksvaate järgi kolmvaade.

Siin on presentatsioonid  kujutiste põhivaadete ja nõuete kohta mõõtmete kandmisel joonistele ning mudeli kaksvaate järgi kolmvaate konstrueerimine.

File Auditoorne ülesanne "Kaksvaate järgi kolmvaade"

Siin on auditoorsete ülesannete variandid, kus on antud mudeli kaksvaade ja kaksvaate järgi konstrueerida kolmas (kas pealt või vasakvaade). Panna kõik vajalikud mõõtmed (mõõtmed jagada vaadete vahel).

Page Test nr 1

Kaksvaate ja aksonomeetria vaheline seos

Topic 7 Page Aksonomeetrilise kujutise järgi mudeli kolmvaade

Mudeli aksonomeetrilise kujutise järgi konstrueerida mudeli kolmvaade ja panna joonisele kõik vajalikud mõõtmed  
File Aksonomeetrilise kujutise järgi mudeli kolmvaate konstrueerimine

Antud on mudeli aksonomeetriline kujutis, mille järgi konstrueerida selle kolmvaade ja saadud joonisele panna vajalikud mõõtmed 

File Auditoorne ülesanne: aksonomeetrilise kujutise järgi mudeli kolmvaade

Siin on auditoorse ülesande variandid -- konstrueerida mudeli aksonomeetrilise kujutise järgi mudeli kolmvaade ja panna kolmvaatele vajalikud mõõtmed.  

File KODUSE graafilise töö nr 2 (TJ02.01) variandid

Siin on graafilise töö nr 2 (TJ02.01 Kompleksülesanne) lähteülesannete variandid. 

Üliõpilane lahendab graafilise töö õppejõu poolt antud variandi pliiatsitööna vatmanil formaat A3 (NB!! Joonise võib valmistada arvutil kasutades CAD programme ja esitada paberil väljatrükituna).

GRAAFILISE töö esitamise TÄHTAEG: 8. õppenädal.

Page Test nr 2

Kolmvaate ja aksonomeetria vaheline seos

Topic 8 Page Kujutamisvõtted. Lõiked - liht- ja poolvaatlõige

Kujutamisvõtetest on siin vaatluse all lihtlõiked, lõigete tähistamine, poolvaatlõiked ja nende kasutamine, kohtlõiked, Joonise mõõtmestamine.

File KUJUTISED. Lõiked, liht-, poolvaat- ja kohtlõiked

Siin on  toodud väljavõtted antud teemadel õpikust J. Särak "INSENERIGRAAFIKA".

Folder Kujutamisvõtted. Lihtlõiked, poolvaatlõiked, tähistamine. Lõigete vajalikkus

Lisatud on kaust PowerPoint failidegal liht- ja poolvaatlõigete ning kohtlõigete vormistamise, lõigete tähistamise kohta. 

Näide, kuidas lihtsa detaili joonis, kujutatuna lõikes, muutub  palju arusaadavamaks  (vt Lõike vajalikkus)

File NÄIDE - Mudeli kaksvaate järgi kolmvaade (ÜLESANNE)

Lisatud on mudeli kaksvaade [vt NÄIDIS_Kaksvaate järgi poolvaatlõige.pdf]

ÜLESANNE.  Antud mudeli kaksvaate järgi joonestada mudeli kolmvaade (vasakvaade). Määrata millistel kujutistel on vaja teha lõiked ja millised lõiked (siin on lihtlõiked, kas täislõiked, poolvaatlõiked või kohtlõiked). Lõiked teha nii, et mudeli sisemine ehitus (kõik avad) oleks lõigetel/kohtlõigetel selgelt näha. Sisemisi varjatud kontuure kujutistel enam ei näidata.

Lisada kujutistele vajalikud mõõtmed.

Järgnevas failis on toodud käesoleva mudeli kolmvaade näidisjoonisena (vt "NÄIDE - Mudeli kaksvaate järgi kolmvaade. Lihtlõige").

File NÄIDE - Mudeli kaksvaate järgi kolmvaade. Lihtlõige

Lisatud on eelmise ülesande lahendus näidisjoonisena (vt fail "NÄIDIS_Kaksvaate järgi kolmvaade_LAHEND.pdf)

File Auditoorne ülesanne:

Siin on auditoorse ülesande variandid -- konstrueerida mudeli kahe kujutise järgi mudeli kolmvaade vajalike lihtlõigetega (täislõige, poolvaatlõige või kohtlõige) ja panna kolmvaatele vajalikud mõõtmed.

Topic 9 File NÄIDE - Mudeli isomeetrilise kujutise järgi kolmvaade (3D mudel)

Lisatud on mudeli 3D fail [vt Poolvaatlõige (NÄIDE)_MUDEL.jpg]

ÜLESANNE.  Vaja vaadata ja hinnata objekti virtuaalset mudelit, määrata milline vaade peab olema mudeli eestvaade (peavaade), edasi ülejäänud põhivaated (pealt- ja vasakvaade). Määrata millistel kujutistel on vaja teha lõiked ja millised lõiked (siin on lihtlõiked, kas täislõiked, poolvaatlõiked või kohtlõiked). Lõiked teha nii, et mudeli sisemine ehitus (kõik avad) oleks lõigetel/kohtlõigetel selgelt näha. Sisemisi varjatud kontuure kujutistel enam ei näidata.

Lisada kujutistele vajalikud mõõtmed.

Järgnevas failis on toodud käesoleva mudeli joonis näidisjoonisena (vt "NÄIDE - Aksonomeetria järgi poolvaatlõige").

File NÄIDE - Aksonomeetria järgi poolvaatlõige

Siin on 3D mudeli [vt  Poolvaatlõige (NÄIDE)_mudel)], mudeli isomeetrilise kujutise järgi tehtud mudeli kolmvaade, kus on kasutatud poolvaatlõiget ja kohtlõiget, joonisele on pandud vajalikud mõõtmed.

File Auditoorne ülesanne

Siin on auditoorse ülesande variandid -- konstrueerida mudeli aksonomeetrilise kujutise järgi mudeli kolmvaade vajalike lõigetega (täislõige, poolvaatlõige või kohtlõige) ja panna kolmvaatele vajalikud mõõtmed

File KODUSE graafilise töö nr 3 (TJ03.00) variandid
 
Topic 10 Page Kujutamisvõtted. Lisa- & kohtvaated.Väljatoodud element. Lihtsustused

Kujutamisvõtetest on siin vaatluse all lisa- ja kohtvaated, väljatoodud element. Lisaks käsitletakse siin joonistel kasutatavaid lihtsustusi ja tinglikkusi. 

File Kujutised: lisa- & kohtvaated, kohtlõige, väljatoodud element. Lihtsustused.

Siin on  toodud väljavõtted antud teemadel õpikust J. Särak "INSENERIGRAAFIKA".

File Illustratsioonid, joonised teema 10 kohta

Siin on toodud PDF failina illustratsioonid ja joonised praegu käsitletavate teemade kohta (lisa- ja kohtvaated, väljatoodud element, joonistel kasutatavaid lihtsustused ja tinglikkused, nn "keelatud lõiked" jne)

File Kujutised: lisa- ja osaline vaade, väljatoodud element jne...

Siin on lisatud on PowerPoint fail vaadete, lisa- ja kohtvaadete, väljatoodud elemendi vormistamise kohta. Samuti on kirjeldatud joonistel kasutatavaid lihtsustusi ja tinglikkusi, nn "keelatud lõikeid"  jne

File Auditoorne ülesanne

Siin on auditoorse ülesande variandid -- konstrueerida detaili antud kahe kujutise järgi selle kolmvaade vajalike lõigetega (täislõige, poolvaatlõige või kohtlõige) ja panna kolmvaatele vajalikud mõõtmed

File KODUSE graafilise töö nr 4 (TJ04.01) variandid

Siin on graafilise töö nr 4 (TJ03.00 Lihtlõige) lähteülesannete variandid. 

Üliõpilane lahendab graafilise töö õppejõu poolt antud variandi pliiatsitööna vatmanil formaat A3 (kui mahub sobivalt, siis formaadil A4) (NB!! Joonise võib valmistada arvutil kasutades CAD programme ja esitada paberil väljatrükituna).

GRAAFILISE töö esitamise TÄHTAEG: 11. õppenädal.

Topic 11 Page Kujutamisvõtted. Ristlõiked. Liitlõiked (astmeline- ja murdlõige)

Kujutamisvõtetest on siin vaatluse all ristlõiked ja liitlõiked. Liitlõigete juures vaatleme nii astmelist kui ka murdlõiget.

File Kujutamisvõtted. Liitlõiked. Ristlõiked

Siin on  toodud väljavõtted antud teemadel õpikust J. Särak "INSENERIGRAAFIKA".

Folder Lisamaterjal -- liitlõiked & ristlõiked

Lisatud on kaust, mis sisaldab:

1. PowerPoint esitlus lõigete teema kohta (lihtlõiked, liitlõiked, ristlõiked, poolvaatlõiked jne);

2. Illustratsioonid lõigete teema kohta PDF failina (lihtlõiked, liitlõiked, ristlõiked, nn keelatud lõiked jne).

SIIN pöörata eriline tähelepanu liitlõigete ja ristlõigete vormistamise nõuetele.

File Auditoorne ülesanne liitlõigete kohta

Siin on auditoorse ülesande variandid -- antud ülesannete variantides asendada detaili vasakvaade või eestvaade vastavalt näidatud lõikega (variant A1 -- murdlõikega; variant A2 -- astmelise lõikega). Lisada joonisele vajalikud mõõtmed. 

Page Test nr 3

Lõigete ja vaadete omavaheline seos

File KODUSE graafilise töö nr 5 (TJ05.00) variandid

Siin on graafilise töö nr 5 (TJ05.00 Liitlõiked) lähteülesannete variandid. 

Üliõpilane lahendab graafilise töö õppejõu poolt antud variandi pliiatsitööna vatmanil formaat A3.  

(NB!! Joonise võib valmistada arvutil kasutades CAD programme ja esitada paberil väljatrükituna).

GRAAFILISE töö esitamise TÄHTAEG: 12. õppenädal.

Topic 12 Page Keermed, keermete tähistamine. Koostejoonis, poltliide

Keermetest teeme siin ülevaate keermete kasutamisest ja üldandmed keermete kohta. Kruvijoon ja kuidas keere tekib. Keermete liigid ja keerme profiil. Keermete kujutamine joonisel ja keermete tähistamine. Keermestatud detaili mõõtmine ja keerme tüübi ning mõõtme määramine.

Koostejoonis, mis see on ja kuidas koostejoonis vormistatakse, nõuded koostejoonise vormistamiseks, tükitabel. Poltliide ja selle kujutamine joonisel.

File Keermed. Keermete kujutamine, tähistamine. Koostejoonis, vormistamine. Poltliide

Siin on  toodud väljavõtted antud teemadel õpikust J. Särak "INSENERIGRAAFIKA".

Folder Lisamaterjal - keermed, keermesliited, materjalid, koostejoonised ja nende vormistamine

Lisatud on kaust, mis sisaldab:

 1. PowerPoint esitlusena "Keermed I" - kruvijoon, keerme tüübid, keerme elemendid vardal;
 2. PowerPoint esitlusena "Keere avas" ja "Keermed II" - sisekeermete kujutamine joonisel, keermete tähistamine;
 3. PowerPoint esitlusena "Keermesliited" - polt-, tikkpolt- ja kruviliite saamine ja kujutamine;
 4. PowerPoint esitlusena "Koostejoonis_1" - koost, selle joonis ja tükitabel; koostejoonisel kasutatavad lihtsustused; koostejoonise lugemine.
 5. Tabelid:
 •  Materjalide tähistamine. Tähistusnäited.
 •  Keermete tabelid.

SIIN pöörata eriline tähelepanu välis-  ja sisekeermete kujutamisele ning tähistamisele, samuti koostejooniste vormistamise nõuetele.

Folder KODUSE graafilise töö nr 6 (TJ06.00) variandid + näide

Siin on graafilise töö nr 6 (TJ06.00 Poltliide) lähteülesannete variandid. 

Üliõpilane lahendab graafilise töö õppejõu poolt antud variandi pliiatsitööna vatmanil formaat A4 ja tükitabel formaadil A4 (Tükitabeli saab täita arvutil asendades näidisjoonisel olevad andmed variandi andmetega ja esitada paberil väljatrükituna).  

(NB!! Joonise võib valmistada arvutil kasutades CAD programme ja esitada paberil väljatrükituna).

GRAAFILISE töö esitamise TÄHTAEG: 13. õppenädal.

File Auditoorne ülesanne (T12)

SIIN on toodud keermete tabelid.

AUDITOORSE ülesandena määrata õppejõu poolt antud keermestatud detailil:

 1. keerme tüüp;
 2. keerme mõõtmed; 
 3. selle tähistamine joonisel.
Topic 13 Page Eskiis. Nõuded eskiisile. Keermestatud detaili eskiis, detaili mõõtmine

Siin selgitatakse, milline dokument on detaili eskiis, millised nõuded esitatakse eskiisile, milline on eskiisi valmistamise järjekord. Selgitatakse kuidas määratakse ja paigutatakse keermestatud detaili eskiisile mõõtmed.

File Eskiis. Eskiisimise järjekord, nõuded. Keermestatud detaili eskiis, mõõtmed

Siin on  toodud väljavõtted antud teemadel õpikust J. Särak "INSENERIGRAAFIKA".

Folder Lisamaterjal - eskiis, valmistamise järjekord, keermestatud detailide eskiisid

Lisatud on kaust, mis sisaldab:

 1. PowerPoint esitlusena "Eskiisi valmistamine" - eskiis ja selle valmistamise järjekord, detailiseerimine (joonise lugemine);
 2. PowerPoint esitlusena"Eskiisimine"  - keermestatud detailide eskiisi valmistamise järjekord ja mõõtmete kandmine eskiisile;
 3. PowerPoint esitlusena"Mõõtmete_kandmine (1)" - detaili joonistele (eskiisidele) mõõtmete kandmise nõuded sõltuvalt kujutisest ja detaili valmistamise tehnoloogiast
Folder Graafiline töö nr 7 (TJ07.01), eskiisi lehed A4&A3

Kaust sisaldab:

 1. "Gr_töö nr 7 _Audit_ESKIIS keermestatud detail" - graafilise töö ülesanne + näide;
 2. "A4 eskiisi leht" - eskiisi alusleht formaadile A4;
 3. "A3 eskiisi leht" - eskiisi alusleht formaadile A3.

File KODUNE graafiline töö nr 8 (TJ08....01 -- TJ08....05) Joonise lugemine + NÄITED

Õppejõu poolt etteantud koostejoonise variandi järgi valmistada märgitud viie (5) detaili eskiisid, määrata koostejoonise tegelik mõõtkava, määrata detailide tegelikud mõõtmed, kanda kujutistele kõik vajalikud mõõtmed, pinnakaredused, määrata detaili materjal. Pärast eskiiside kontrolli  ja hindamist teha ühe (1) põhidetaili tööjoonis//

TÄHIS: (Eskiisidel) >>TJ08….01 … T08….05  (Punktide asemel märkida koostejoonise variandi number)

NIMETUS: (Vastavalt koostu detaili nimetus)

Formaat: A4 või A3

Kahe (2) esimese detaili ESKIISIDE esitamise TÄHTAEG: 14. õppenädal

Topic 14 Page Koostejoonise lugemine, detailiseerimine. Keevisjoonised & nende tähised

Antud teemas teeme ülevaate koostejooniste lugemisest, toodud on näited koostejoonistest ja nende detailiseerimisest.

Teeme ka lühikese ülevaate keevisjoonistest, keevisõmbluste tüüpidest ja nende tähistest, keevisõmbluste tähiste märkimine joonistele.

Folder Koostejoonise lugemine, detailiseerimine. Keevisjoonised, keevisõmbluste tähised

Siin on  toodud väljavõtted antud teemadel õpikust J. Särak "INSENERIGRAAFIKA".

Lisatud on kaust, mis sisaldab:

 1. PDF failina  "Koostejoonise lugemine ja detailiseerimine" - kuidas toimub koostejoonise lugemine ja selle detailiseerimine, näited koostejoonistest ja nende detailiseermistest; 
 2. PDF failina "Keevisjoonised, nende tähiste märkimine"  - keevisliited, nende liigid; keevisõmbluste põhi- ja lisamärgid, keevisõmbluste tähistamine ning mõõtmestamine.
  Folder Lisamaterjal - koostejoonis, koostejoonise lugemine, detailiuseerimine

  Lisatud on kaust, mis sisaldab:

  1. PowerPoint esitlusena  "Koostejoonis_1" -  koost, selle joonis ja tükitabel; koostejoonisel kasutatavad lihtsustused; koostejoonise lugemine;
  2. PowerPoint esitlusena  "Koostejoonise lugemine_2"  - koostejoonise lugemise näide - koostus oleva ühe detaili joonise tegemine.
  File AUDITOORNE ülesanne (T14)

  Auditoorne  harjutusülesanne (koostejoonise detailiseerimine):

  Teha koostejoonise lugemise harjutusülesandena  õppejõu poolt koostejoonisel CAD40.00 Reguleeritav tugi märgitud detailist eskiis õppejõu juhendamisel.  Eskiis valmistada formaadil A4.

  File KODUNE graafiline töö nr 8 (TJ08)

  Õppejõu poolt etteantud koostejoonise variandi järgi valmistada märgitud viie (5detaili eskiisid, määrata koostejoonise tegelik mõõtkava, määrata detailide tegelikud mõõtmed, kanda kujutistele kõik vajalikud mõõtmed, pinnakaredused, määrata detaili materjal. Pärast eskiiside kontrolli  ja hindamist teha ühe (1) põhidetaili tööjoonis//

  TÄHIS: (Eskiisidel) >>TJ08….01 … T08….05  (Punktide asemel märkida koostejoonise variandi number)

  NIMETUS: (Vastavalt koostu detaili nimetus)

  Formaat: A4 või A3

  KOLME (3) viimase detaili ESKIISIDE esitamise TÄHTAEG: 15. õppenädal

  Topic 15 Page Koostejooniste lugemine, detailiseerimine. Tööjoonis

  Antud teemas jätkame eelmist teemat koostejooniste lugemisest. Põhjalikumalt on vaatluse all detailide tööjoonised ja nõuded tööjooniste valmistamisel. Tehtud eskiisi järgi detaili tööjoonise valmistamine.

  File Joonise lugemine, detailiseerimine. Tööjoonis

  Siin on  toodud väljavõtted antud teemadel õpikust J. Särak "INSENERIGRAAFIKA".

  File Lisamaterjal - jooniste vormistamine (kokkuvõte)
  1. Lisatud on esitlus PowerPoint failina:  
  • "Jooniste vormistamine KOKKUVÕTE" -  see on kokkuvõte jooniste vormistamisel läbitud teemadest, tööjooniste vormistamise osas aga on toodud näited kõikide nõuetega tööjooniste vormistamisele. Lisatud on ka harjutusülesandeid, mida võib soovi korral lahendada.
  Folder AUDITOORNE ülesanne (T15)

  Siin on kaust auditoorsete ülesannetega:

  1. "21_Term_töötlus_CAD01.03_harj_3" - detaili CAD01.03  joonisel teha joonisel nõuetekohased täiendused detaili termilise töötlemise tingimuste kohta.
  2. "22_Joon_lugemine_CAD34.00_harj_1" -  teha eskiis joonisel CAD34.00 Tõmmits märgitud detailist (õppejõu juhendamisel).  Eskiis valmistada formaadil A4. 
  File KODUNE graafiline töö nr 9 (TJ08.01)

  Teha kodune graafiline töö nr 9 (TJ08....01)  Koostejoonise lugemisel valmistatud põhidetaili eskiisi järgi, mis on õppejõu poolt kontrollitud,  valmistada detaili tööjoonis -- ülesanne vastavalt õppejõu poolt antud variandile ja koostejoonisel märgitud detailile.

  TÄHIS: (Eskiisidel) >>TJ08….01  (Punktide asemel märkida koostejoonise variandi number)

  NIMETUS: (Vastavalt koostu detaili nimetus)

  Formaat: A4 või A3

  TÖÖJOONISE esitamise TÄHTAEG: 16. õppenädal

  Topic 16 Page Auditoorne kontrolltöö & ARVESTUS

  Teha auditoorne KONTROLLTÖÖ.

  ARVESTUSEL esitada portfoolio kõikide õppejõu poolt kontrollitud ja hinnatud koduste harjutusülesannete ja graafiliste töödega.

  Folder Auditoorne KONTROLLTÖÖ

  Teha auditoorne kontrolltöö, mille  teemaks on koostejoonise lugemine, kus õppejõu poolt antud koostejoonisel on märgitud üks detail, mille kohta tuleb auditooriumis teha kõikidele insenerigraafika nõuetele vastav eskiis. Kanda eskiisile kõik vajalikud mõõtmed, määrata detaili materjal.

  TÄHIS:  TJ09.01

  NIMETUS:  .........(vastavalt koostu detailile).  Auditoorne kontrolltöö

  Lisatud on kaust, mis sisaldab PDF failidena:

  1. A3 eskiisi leht;
  2. A4 eskiisi leht;
  3. Koostejoonis lugemine ja detailiseerimine

  Eskiisi lehe (kas A3 või A4) saab kontrolltööks eelnevalt välja trükkida ja nurgatabel täita.

  Meelde tuletada ja korrata materjalid koostejoonise lugemise ja detailiseerimise kohta (on siinjuures lisatud), samuti korrata materjalid: eskiiside vormistamine, lõiked, lihtsustused koostejoonistel, keermed, materjalide tähistamine jne, jne.