1. Aine üldeesmärk: Ülevaade müügitöö alustest. Müügitöö seos teiste ettevõttes aset leidvate protsessidega. Kliendiga suhtlemise Best practis. Müügitöö analüüs.

 

Õpiväljundid:

1. Üliõpilane omab teadmisi müügist ja selle rollist ettevõtte töö tulemuslikuks ja jätku-suutlikuks muutmisel,

2. Üliõpilane oskab  suuliselt ja kirjalikult analüüsida, hinnata ja selgitada müügiprotsessi,.

3. Üliõpilane oskab valida eesmärgist lähtuvaid info-, suhtlemis- ning argumentatsioonivahendeid.

  1. Õppetöö sisu ja ajakava.

Õppejõul on õigus muuta aine programmi lähtuvalt õppegrupi eripärast

Nädal

Temaatika

1 (4h)

Ülevaade müügitöö alustest .Müügi mõiste. Müügiprotsessi etapid. Ettevalmistav etapp

 

2 (4h)

Kontakti loomine ja vajaduste väljaselgitamine. Vaatlus

 

3 (4h)

Ostuõhkkonna loomine ja lahenduste turvustamine

 

4 (4h)

Vastuväidete käsitlemine. Ostumotivatsioon. Kuulamine. LEGO ül.

 

5 (4h)

Konfliktide käsitlemine. Audioanalüüs. Videoanalüüs.

 

6 (4h)

Ettepanekute tegemine ja järelteenindus.

 

7 (4h)

Müügi eelarvestamine. Müügprotsessi planeerimine

 

8 (4h)

Iseseisva töö kaitsmine

 

 

Iseseisva töö kirjeldus ja kontroll

Üliõpilane omandab teadmised tunnis läbiviidud praktiliste simulatsioonide kaudu. Lõpphinde saamiseks tuleb läbida kõik simulatsioonid ning sooritada iseseisev lõputöö, mis seisneb ühe müügiprotsessi läbiviimises ning protsessi kirjaliku analüüsi koostamises vastavalt õpitud teoreetilistele teadmistele.