Aine üldeesmärk

Õppeaine eesmärgiks on anda üliõpilastele edasisteks õpinguteks ja tööeluks vajalikud baasteadmised töötervishoiust, -ohutusest ja -keskkonnast ning Eestis kehtivast õigussüsteemist, selle olulisimatest era- ja tööeluga seotud õigusaktidest.

Õpiväljundid

Üliõpilane:
-  orienteerub Eesti õigussüsteemis ning teab olulisimaid era- ja tööeluga seotud õigusakte;
- teab, milliseid aspekte tehingute sõlmimisel arvesse võtta ja tunneb oma õiguseid nii töötaja, ettevõtja, kui isikuna;
- teab ja tunneb töötervishoiu ja tööohutusalaseid seadusandlikke akte, oskab tagada töökeskkonnas tööde ohutust;
- oskab valida tööalaseks tegutsemiseks sobiva õigusliku aluse;
- teab töölepinguseaduse sätteid, oskab sõlmida töölepinguid ja planeerida töötajate töö- ja puhkeaega.