Õppeaine sisu lühikirjeldus

• finantsanalüüsi olemus;
• finantsaruandluse analüüsi huvigrupid;
• ettevõtte sisemine aruandlus ja infosüsteem;
• ettevõtte finantsaruandluse analüüs;
• horisontaal- ja vertikaalanalüüs;
• suhtearvude analüüs;
• varade kasutamise efektiivsuse analüüs;
• likviidsuse ja maksevõime analüüs;
• omakapitali analüüs;
• rahavoogude aruande analüüs;
• finantsplaneerimine ja olemus,
• finantsanalüüs ja investeeringud;
• raha hind ja ettevõtte väärtuse analüüs;
• käibekapitali juhtimine;
• ettevõtte finantseerimine;
• finantseerimise võimalused;
• finantseerimise valik ehk kapitali struktuuri otsus.

irjandus

• Teearu, A Ettevõtte finantsjuhtimine. Tallinn, Pegasus, 2005
• Eamets, R. ja teised. Sissejuhatus majandusteooriasse. Tartu, 2005
• Bragg, S.M. Uus finatsjuhtimise käsiraamat. OÜ Fontese, 2005
• Stelmak, I Juhi- ja ettevõtja raharaamat. 1. osa.  Tallinn Six Apples, 2013
• Rünkla, J. Ärianalüüs. Tallinn. Külim, 2003
• Kõomägi, M Ärirahandus. Tartu, 2009
• Zirnask, V. Strateegiline finantsjuhtimine. Tln, Äripäeva kirjastus. 2008
• Vance,D.E Financial analysis and decisions making.McGraw-Hill, 2003

• Loengumaterjalid
• Ettevõtteportaal www.aktiva.ee
• Statistikaamet:www.stat.ee; www.eurostat.ee