Aine üldeesmärk
Aine kuulub “Elektritehnika” õppekavasse, kuid on kohaldatav ka teiste erialadega. Kuruse esmärgiks on anda põhiteadmised algoritmimisest ja programmeerimisest ning objektorienteeritud lähenemisviisist, kasutades programmeerimiskeskkonda C.
Õpiväljundid
Pärast kursuse läbimist oskab üliõpilane: koostada ülesande lahendamise algoritmi, kirjutada algoritmile üks-ühele vastavat programmi C keeles, oskab jaotada ülesannet alamülesanneteks, oskus kasutada alamprogramme (funktsioone), tunneb arvusüsteeme ja oskab arvude teisendamist ühest süsteemist teise.